శతకం అంటే ఏమిటి, వాటి ప్రయోజం ఏమిటి

శతకం అనేది ఓ సాహితీ పక్రియ. ఇది  వంద పద్యాలు  పద్యాలతో రచించబడుతుంది. 

Read More